جدیدترین علل افزایش ارتباط دختر و پسر در جامعه

بر اساس این آمار پسران موافقت بیشتر و نگرش مثبت تری در خصوص معاشرت و دوستی با جنس مخالف دارند و در مقابل نگر شهای منفی در دختران مشهود تر است .

این در حالیست که 45 درصد از دختران در مقایسه با 16 درصد پسران گفته اند حتی اگر موقعیت اش هم فراهم شود باز هم دوست ندارند با جنس مخالف دوستی و معاشرت داشته باشند و همچنین 35 درصد دختران و 12 درصد از پسران اظهار کرداند که تا کنون حتی به خود اجازه فکر کردن به داشتن چنین معاشرت ها و دوستی هایی را نداده اند.

در این نظر سنجی3/57 درصد از پسران و 5/37 درصد از دختران دارای نگرش مثبت به اینگونه معاشرت بودند و همچنین دارای چنین تجربه معاشرت هایی نیز بودند.

این در حالیست که 20 درصد از پسران و تنها 5/5 درصد از دختران که دارای نگرش منفی به اینگونه معاشرت ها بوده اند چنین دوستی هایی را تجربه کرده اند  که این موضوع نشان دهنده این است که نگرش رابطه قوی و معناداری در تجربه چنین دوستی هایی هم برای پسران و هم دختران دارد.


در محیط دانشگاه هم 50 درصد پسران در مقایسه با 24 درصد دختران معتقدند وقتی که تعداد جنس مخالف در محیط کلاس زیادتر باشد خود به خود انسان مجبور می شود که با آنها ارتباط دوستی و معاشرت برقرار کند .همچنین 58 درصد پسران کلاس یا دانشکده  را در برقراری ارتباط با جنس مخالف مؤثر دانستند.

علاوه بر اینها 34 درصد پسران و 17 درصد دختران گفته اند در محیط و فضایی که درس می خوانند به خاطر وجود تعداد زیادتر جنس مخالف مجبورند با آنها ارتباط بیشتری(درسی، دوستی و ...) داشته باشند .

پاسخ دهندگان در نظرات خود را به نوعی معتقد به تاثیرگذاری ناهمگونی جنسیتی بر دوستی و معاشرت با جنس مخالف دانستند. البته در این زمینه درصد موافقت پسران به طور محسوس و معنا داری  بیشتر از دختران بوده است .

از طرفی شرایط ساختار کلاس های درس( به لحاظ نا همگونی جنسیتی ) و تحلیل چگونگی تاثیر گذاری ناهمگونی جنسیتی در کلاس ها، بر الگو های تعامل یا دوستی و معاشرت دختران و پسران تاثیر گذار بوده است و از سوی دیگر نقش ساختارهای ذهنی ای چون نگرش های افراد نسبت به این گونه معاشرت ها خیلی مؤثر است..

8/66در صد از پسران و 7/61 درصد از دختران دارای شرایط ناهمگون جنسیتی در کلاس های درس هستند در چنین شرایطی این آمار نشاندهنده ساختار ناهمگون جنسیتی به نفع دختران است و این به علت افزایش ورود دختران به دانشگاه هاست که در خصوص داشتن تجربه داشتن دوستی با جنس مخالف در کلاس های درس 1/16 درصد از دختران در مقایسه با 4/44 درصد از پسران دارای چنین تجربه ای بوده اند.

نتایج حاصل از رابطه ناهمگون جنسیتی و معاشرت و دوستی دختران و پسران در دانشگاه ها وکلاس های درس نشان داد که اگر این حرکت نا همگون جنسیتی در کلاس های دانشگاه ادامه یابد میزان دوستی های بین جنسیتی تابعی معکوس از اندازه گروه جنسیتی در یک کلاس بوده است .

یعنی هر انداره گروه جنسیتی ( دختران یا پسران) در یک کلاس کوچک تر باشد به احتمال زیاد روابط بین جنسیتی برای گروه مذکور نیز افزایش می یابد.

منبع: صدای شیعه http://sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=4916

/ 0 نظر / 334 بازدید